2557

ช่วงเดือนเมษายน 2557 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท ซันพาร์ค จำกัด และ…

READ MORE

2556

ในส่วนของโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed ประจำปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินจากส…

READ MORE

2555

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนและภาระผูกพันโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซล…

READ MORE

2554

จากความร่วมมือกันระหว่างสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการก…

READ MORE

2553

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 คณะกรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ทุนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ไอเฟค กรีน เพ…

READ MORE

2552

บริษัทได้รับเครื่องหมาย ISO 14001:2004 (Environment Management System) และใน ปีเดียวกันบริษัท ได้เข้าร่วมโคร…

READ MORE

2551  

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 เป็นปีที่สาม เป็นโครงการที่สำนักงา…

READ MORE

2550

บริษัทเข้าร่วมโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ…

READ MORE

2549

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดทำโครงการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญป…

READ MORE

2549

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดว่า “TO BE THE PREMIUM OFFICE DOCUMENT MANAGEMENT COMPA…

READ MORE
  • 1
  • 2