เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 คณะกรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ทุนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลัส จำกัด เป็นธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับพลังงงานทดแทนในปีนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการในเรื่องผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และบริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนน ถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง
สำหรับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประเมินให้บริษัทได้รับผลคะแนนอยู่ในระดับ ดีเลิศ (Excellent)

นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ โคนิก้า มินอลต้า ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) จากสำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เดียวกัน