ช่วงเดือนเมษายน 2557 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท ซันพาร์ค จำกัด และบริษัท ซันพาร์ค 2 จำกัด โดยเข้าไปถือหุ้นร้อยละ 100 % ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาธุรกิจจำหน่ายและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารนั้น อยู่ในระดับทรงตัวและไม่มีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสภาพตลาดและการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงทาง Konica Minolta Business Solutions Asia Pte Ltd (“KM BSA”) ซึ่งเป็นผู้ให้สิทธิบริษัทภายใต้สัญญาตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ Konica Minolta ได้เริ่มก่อตั้งสำนักงานผู้แทนของตนในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว ภายใต้ชื่อ บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“KM BTH”) เพื่อตรวจสอบ เตรียมความพร้อม และรายงานความเคลื่อนไหวของธุรกิจแก่ KM BSA จึงเป็นสัญญาณทำให้บริษัทเริ่มพิจารณาหาทางเลือกเพิ่มเติมในธุรกิจใหม่ จนกระทั่งได้ตัดสินใจเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก เมื่อประมาณช่วงกลางปี 2556 ประกอบกับสัญญาตัวแทนจำหน่ายฉบับปัจจุบัน ได้หมดอายุลงแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และผู้ถือหุ้นขณะเดียวกันได้อนุมัติให้บริษัททำการจำหน่ายทรัพย์สินอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจำหน่ายและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารให้แก่บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“KM BTH”) ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อลูกค้า พนักงานและผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทให้แก่ บริษัท เอ็นเอ็นดี (ไทยแลนด์) จำกัด รวมถึงอนุมัติให้บริษัทขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าอีกหลายโครงการ