• บริษัท/หลักทรัพย์
 • ชื่อบริษัท
  บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่
  33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
  เบอร์โทรศัพท์
  0-2168-1378-86
  เบอร์โทรสาร
  0-2168-1387
  เว็บไซต์
  รายงานประจำปี2564
  2564 [Thai] (01/04/2565)
  รายงานประจำปี2563
  2563 [thai]  (15/12/2564)
  รายงานประจำปี2562
  2562 [thai]  (15/12/2564)
  รายงานประจำปี2561
  2561 [thai]  (15/12/2564)
  รายงานประจำปี2560
  2560 [thai]  (15/12/2564)
  รายงานประจำปี2559
  2559 [Thai] (08/07/2563) 2559 [Eng] (08/07/2563)
  แบบฟอร์ม 2564 – 2555 
  แบบฟอร์ม 2564 [Thai] (01/04/2565) /   2563-2560 (15/12/2564)| 2559 (06/09/2560) | 2558 (31/03/2559) | 2557 (29/05/2558) | 2556 (13/10/2557) | 2555 (15/03/2556)
  งบการเงินล่าสุด
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ประจำปี2563_(คราวที่เลื่อนมา) (26/8/2563)

  <<สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน คลิก>>

  ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 11 พ.ย. 2562)

  P/E (เท่า)
  P/BV(เท่า)
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
  ตลาด SET
  กลุ่มอุตสาหกรรม
  ทรัพยากร
  หมวดธุรกิจ
  พลังงานและสาธารณูปโภค
  วันที่เริ่มต้นซื้อขาย
  06 พ.ค. 2531
  รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
  ราคาพาร์  1.00 บาท
  หุ้นสามัญ
  ทุนจดทะเบียน
  2,691,819,598.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 
  2,020,842,072.00 บาท
  หุ้นบุริมสิทธิ
  ทุนจดทะเบียน
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
 • งบการเงิน/ผลประกอบการ
 • (หน่วย: ล้านบาท)
  งวดงบการเงิน
  ณ วันที่
  งบปี 58
  31/12/2558
  งบปี 59
  31/12/2559
       
  บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
  สินทรัพย์รวม 15,252.13 12,630.12
  หนี้สินรวม 9,821.74 9,343.68
  ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,366.94 3,226.64
  มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,983.93 1,983.93
  รายได้รวม 1,177.71 1,924.53
  กำไรสุทธิ 332.20 -1,886.07
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 -0.95
  อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
  ROA(%) 4.40 -10.90
  ROE(%) 6.94 -43.89
  อัตรากำไรสุทธิ(%) 28.21 -98.00
  ค่าสถิติสำคัญ
  ณ วันที่
  30/12/2558 30/12/2559 29/12/2560 28/12/2561 11/11/2562
  ราคาล่าสุด(บาท) 6.50 3.74 3.10 3.10 0.35
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 12,895.53 7,419.89 6,150.17
  วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2558 30/09/2559 31/12/2559 31/12/2559 31/12/2559
  P/E (เท่า) 174.98 17.58 N/A
  P/BV (เท่า) 2.59 1.40 1.91
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.73 2.67 1.63 1.63 1.63
  อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 0.13 3.21 N/A
  หมายเหตุ
  •  ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  •  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  •  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
  •  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)