ข้อมูลทั่วไป

ขื่อบริษัท

บริษัท  อินเตอร์  ฟาร์อีสท์  เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายพลังงานทางเลือก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310

ทุนจดทะเบียน

1,445,115,770  บาท

ทุนชำระแล้ว

963,404,346   บาท

เว็บไซต์
โทรศัพท์

0 -2168-1378-86

โทรสาร

0 -2168-1387