ข้อมูลทั่วไป

ขื่อบริษัท

บริษัท  อินเตอร์  ฟาร์อีสท์  วิศวการ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายพลังงานทางเลือก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310

เลขทะเบียนบริษัทเลขที่

0107537001561 เลขบัญชีนายจ้าง  (พรบ.ประกันสังคม) สนญ. 1000061418

ทุนจดทะเบียน

1,445,115,770  บาท

ทุนชำระแล้ว

963,404,346   บาท

เว็บไซต์
โทรศัพท์

0 -2168-1378-86

โทรสาร

0 -2168-1387

ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ “บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกิจ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 0.5 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2521 โดยเป็นหน่วยงานเพื่อให้บริการด้านเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุงรถขนส่งให้แก่บริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล  ต่อมาปี 2523 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด  และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1 ล้านบาท หลังจากนั้นบริษัทได้มีการขยายและเติบโตขึ้นเป็นลำดับดังนี้

2019
2019

2525

ปี 2525  บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3.5 ล้านบาท

2019

2526

KONICA CORPORATION CO., LTD. บริษัทผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น แต่งตั้งให้บริษัท เป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องถ่ายเอกสารโคนิก้า ยูบิกซ์ รวมถึงอุปกรณ์ควบ, อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง  ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า  “โคนิก้า”  แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย  และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท

2019

2530

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลำดับ

2019

2531

บริษัทได้รับอนุญาตให้นำหลักทรัพย์ของบริษัท เข้าเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปีเดียวกันบริษัทได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปบ้านเลขที่ 29 ซอยรามคำแหง 22 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร 10240

2019

2533

บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 120 ล้านบาท