บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดว่า “TO BE THE PREMIUM OFFICE DOCUMENT MANAGEMENT COMPANY” (เป็นบริษัทชั้นเลิศที่มีความชำนาญด้านการจัดการระบบเอกสารสำนักงาน) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและนิยามของหมวดอุตสาหกรรม (SECTOR) เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หมวดธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น สะท้อนภาพธุรกิจได้ชัดเจน และมีความสามารถรองรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจใหม่ ที่คาดว่าจะเข้ามาทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ส่งผลให้บริษัทได้เปลี่ยนกลุ่มและหมวดธุรกิจ จากเดิม คือ “กลุ่มเทคโนโลยี (TECHNOLOGY) หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ELECTRICAL PRODUCTS AND COMPUTER)” เปลี่ยนเป็น “กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMER PRODUCTS) หมวดของใช้ครัวเรือนและสำนักงาน” (HOME & OFFICE PRODUCTS)