ในส่วนของโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed ประจำปี 2556
ที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินจากสามองค์กร คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้ร่วมกันทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทได้รับการประเมินคะแนนอยู่ที่ในระดับที่ดีมาก (Very Good)
ส่วนการประเมินผลคุณภาพ AGM “คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556” ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นแกนนำในการคุ้มครองปกป้องสิทธิของผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่างๆ นั้น ได้ทำการประเมินให้บริษัทได้รับผลคะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม”
ในปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 407,792,810 บาท เป็น
1,376,300,733 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) จำนวนไม่เกิน 203,896,405 หุ้น เสนอขายแก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP) จำนวนไม่เกิน 305,844,60 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (IFEC-W1) จำนวนไม่เกิน 458,766,911 หุ้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 917,533,822 บาท
บริษัทมีการเพิ่มการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยมีการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด “IFEE” และบริษัทดังกล่าวนี้ได้ลงทุนในบริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จำกัด “GREEN”, บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด “CC” และ บริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จำกัด “JP”