ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนและภาระผูกพันโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัท ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลัส จำกัด, บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด และบริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด ให้กับ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“EPCO”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการของบริษัท เพิ่มเติม 2 แห่ง คือ สาขานครราชสีมา และสาขาระยอง ดังนั้น ทำให้บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 13 แห่ง ดังนี้

 1. สาขารามคำแหง
  เลขที่ 6 ซอยรามคำแหง 24 แยก 2 (ถาวรธวัช 1) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 2. สาขาสาทร
  เลขที่ 79 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 3. สาขาบางเขน
  เลขที่ 76/46,48 หมู่ที่ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 4. สาขาบางนา
  เลขที่ 2-90 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 5. สาขาเชียงใหม่
  เลขที่ 104/12 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 6. สาขาพิษณุโลก
  เลขที่ 888/52-53 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 7. สาขาศรีราชา
  เลขที่ 133/56 ซอยเซนต์ปอลล์ ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 8. สาขาระยอง
  เลขที่ 102/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 9. สาขานครราชสีมา
  เลขที่ 2112/27 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 10. สาขาขอนแก่น
  เลขที่ 114/79-80 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 11. สาขาสุราษฎร์ธานี
  เลขที่ 141/77 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 12. สาขาภูเก็ต
  เลขที่ 65/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 13. สาขาหาดใหญ่
  เลขที่ 276,278 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับในเรื่องของโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed ประจำปี
2555 บริษัทได้รับการประเมินจากสามองค์กร คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้ร่วมกันทำการประเมินบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทให้ได้รับการประเมินคะแนนที่อยู่ในระดับที่ดีมาก
(Very Good) เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา
ส่วนการประเมินด้าน “คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555” ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย ซึ่งเป็นแกนนำในการคุ้มครองปกป้องสิทธิของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ นั้น ได้ทำการประเมิน ให้บริษัทได้รับผลคะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม”