สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดทำโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 (ANNUAL GENERAL MEETING) ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทได้รับการประเมินในระดับคะแนน “ดี” เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวดเดียวกันทั้งหมด 14 บริษัท ซึ่งมีเพียง 5 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับคะแนนระดับ “ ดี ” เช่นเดียวกับบริษัท