จากความร่วมมือกันระหว่างสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน สำหรับในปีนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ด้านบรรษัทภิบาลที่ดีมาก (Companies with Very Good CG Scoring)
ในส่วนการประเมินด้านคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ที่ผ่านมา ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ประเมินให้บริษัทได้รับคะแนนอยู่ในระดับ ดีมาก