ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสาม…
READ MORE

ติดตามข่าวสารได้ที่ Line Official

สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้แล้วท…
READ MORE

นายพิชิต สินพัฒนสกุล

นายพิชิต สินพัฒนสกุล กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ   ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ด้านการ…

READ MORE

นายภูวดล สุนทรวิภาต

นายภูวดล สุนทรวิภาต กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการและพัฒนาธุรกิจ/เลขานุการบริษัท   ปร…

READ MORE

นายหาญ เชี่ยวชาญ

  นายหาญ เชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป ประวัติการศึกษา ปริญ…

READ MORE

นายทวิช   เตชะนาวากุล

นายทวิช   เตชะนาวากุล ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี  สาขา บริหารธุรกิจ  มห…

READ MORE