บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 เป็นปีที่สาม เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้รับการประเมินผลอยู่ในระดับคะแนน  “ ดีเยี่ยม”    อีกทั้งปีนี้ บริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO: 9001:2000 จากบริษัท เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อเป็นการยืนยันถึงการมีศักยภาพในด้านการดำเนินงานและการบริการของบริษัท