บริษัทได้รับเครื่องหมาย ISO 14001:2004 (Environment Management System) และใน
ปีเดียวกันบริษัท ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting) ซึ่งนับว่าเป็นปีที่ 4 ของโครงการดังกล่าว สำหรับปี 2552 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นผู้ทำการประเมิน โดยแจ้งผลการประเมินต่อบริษัท ว่า ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
และตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ร่วมกันประเมินบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2552 นั้น บริษัทได้รับผลการประเมินในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับ “ดีมาก” เช่นเดียวกันกับปีก่อน