ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสาม…
READ MORE

ติดตามข่าวสารได้ที่ Line Official

สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้แล้วท…
READ MORE