บริษัทเข้าร่วมโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นปีที่สอง  และจากการที่บริษัทได้พยายามปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น ดังนั้นในปี 2550 บริษัทจึงได้รับผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ “ ดีมาก ”