นายมานิต วิทยาเต็ม

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายทวิช เตชะนาวากุล

รองประธานกรรมการบริษัท อันดับ 1 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายหาญ เชี่ยวชาญ

รองประธานกรรมการบริษัท อันดับ 2 / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย

นายพิชิต สินพัฒนสกุล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายสิทธินาท ดวงรัตน์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน

กรรมการบริษัท

นายประพัฒน์ ยอขันธ์

กรรมการบริษัท/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฎิบัติการ/ รักษาการเลขานุการบริษัท

นายกฤษฏา พฤติภัทร

กรรมการบริษัท

นายทวิช เตชะนาวากุล

ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายหาญ เชี่ยวชาญ

รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป

นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน

นายพิชิต สินพัฒนสกุล

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ชื่อและตำแหน่ง
 • นายทวิช   เตชะนาวากุล

  ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ พี โซล่า พาวเวอร์ จำกัด
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี อิน(ไทยแลนด์)
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จำกัด
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม่สะเรียงโซลา จำกัด
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด
  • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันพาร์ค 2 จำกัด
  • กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  • ประธานกรรมการ ส่งเสริมกิจการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่ปรึกษา สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
  • กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด(มหาชน)
  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
  • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย(มหาชน)