นายมานิต วิทยาเต็ม

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายทวิช เตชะนาวากุล

รองประธานกรรมการบริษัท อันดับ 1 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายหาญ เชี่ยวชาญ

รองประธานกรรมการบริษัท อันดับ 2 / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย

นายพิชิต สินพัฒนสกุล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายสิทธินาท ดวงรัตน์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน

กรรมการบริษัท

นายประพัฒน์ ยอขันธ์

กรรมการบริษัท/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฎิบัติการ/ รักษาการเลขานุการบริษัท

นายกฤษฏา พฤติภัทร

กรรมการบริษัท