นายทวิช เตชะนาวากุล

ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายหาญ เชี่ยวชาญ

รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป

นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน

นายพิชิต สินพัฒนสกุล

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ