สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้แล้วท…