นายกฤษฏา พฤติภัทร

กรรมการบริษัท

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท ด้านการเงิน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน

  • ปี 2562 – ปัจจุบัน      ที่ปรึกษาบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน )
  • ปี 2561 – ปัจจุบัน      ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเดท จำกัด ( มหาชน )
  • ปี 2560 – 2562         กรรมการ บริษัท เบค ชีส ทาร์ต ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
  • ปี 2557 – 2561        ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด