เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  

– หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น TH_Final_หนังสือเชิญประชุม IFEC E-AGM 2022 Edit2.pdf

– หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น EN_Final_หนังสือเชิญประชุม IFEC E-AGM 2022 Edit2.pdf

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทฯดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ
ตามนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

Solar Cell พลังงานแสงอาทิตย์

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานต่ำ ตลอดจนสามารถสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯได้อย่างมั่นคง และต่อเนื่องในระยะยาว จึงขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจจากเดิมเป็นเพียงผู้จัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เข้าสู่การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการต่างๆของเรา

โครงการต่างๆทั้งหมดที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน

สอบถามเพิ่มเติม

เรายินดีและน้อมรับความคิดเห็น คำถามและข้อเสนอแนะของคุณ