แนวทางการฟื้นฟูกิจการ

หากท่านเจ้าหนี้มีคำถามเพิ่มเติม ขอได้โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่
บริษัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายหลักของบริษัท
เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ยูนิตบี ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500
โทรศัพท์ 08 09 33 44 77
อีเมล์: ifecpoll@gmail.com

กลุ่มบริษัทฯดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ
ตามนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

Solar Cell พลังงานแสงอาทิตย์

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานต่ำ ตลอดจนสามารถสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯได้อย่างมั่นคง และต่อเนื่องในระยะยาว จึงขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจจากเดิมเป็นเพียงผู้จัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เข้าสู่การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการต่างๆของเรา

โครงการต่างๆทั้งหมดที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน

สอบถามเพิ่มเติม

เรายินดีและน้อมรับความคิดเห็น คำถามและข้อเสนอแนะของคุณ