บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาย่อย)

ที่ตั้งโครงการ

44/24 หมู่ที่ 2 แขวงลำต้อยติ่ง แขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เนื้อที่โครงการ

51 ไร่

ขนาดกำลังการผลิต

4.92 MW

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า(COD)

29 สิงหาคม 2560