นายมานิต วิทยาเต็ม

นายมานิต วิทยาเต็ม กรรมการอิสระ/ประธานตรวจสอบ ประวัติการศึกษา – – – ประสบการณ์ทำงาน &#8211…

READ MORE

นายกฤษฏา พฤติภัทร

นายกฤษฏา พฤติภัทร กรรมการบริษัท ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ด้านการเงิน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประส…

READ MORE

นายพิชิต สินพัฒนสกุล

นายพิชิต สินพัฒนสกุล กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ   ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ด้านการ…

READ MORE

นายภูวดล สุนทรวิภาต

นายภูวดล สุนทรวิภาต กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการและพัฒนาธุรกิจ/เลขานุการบริษัท   ปร…

READ MORE

นายหาญ เชี่ยวชาญ

  นายหาญ เชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป ประวัติการศึกษา ปริญ…

READ MORE

นายทวิช   เตชะนาวากุล

นายทวิช   เตชะนาวากุล ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี  สาขา บริหารธุรกิจ  มห…

READ MORE