นายทวิช   เตชะนาวากุล

ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  สาขา บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย คินกิ ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ พี โซล่า พาวเวอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี อิน(ไทยแลนด์)
 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด
 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม่สะเรียงโซลา จำกัด
 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันพาร์ค 2 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 • ประธานกรรมการ ส่งเสริมกิจการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ที่ปรึกษา สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด(มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย(มหาชน)