นายภูวดล สุนทรวิภาต

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการและพัฒนาธุรกิจ/เลขานุการบริษัท

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท –
  • ปริญญาโท –
  • ปริญญาตรี –
  • ปริญญาตรี –

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2559 – 2560

ปี 2554 -2559

ปี 2552 – 2558