นายหาญ เชี่ยวชาญ

รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท เจ พี โซล่า พาวเวอร์ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี อิน(ไทยแลนด์)
 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด
 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด
 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไป – บริษัท ซันพาร์ค2 จำกัด
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สยามออฟชอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลด์ เฮอริเทจ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์
 • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปี2548 – 27 พฤษภาคม 2559

 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ – บริษัท ไทยบริหารอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (ปัจจุบันชื่อ บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)