นายพิชิต สินพัฒนสกุล

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ด้านการบริหารและการจัดการ high Honors สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารและการจัดการ(เกียรตินิยม อันดับ1) มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 46/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 15/2006  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOC)
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Manage Mow รุ่นที่ 1/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOC)
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOC)
 • หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง(วปส.) รุ่นที่7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

 • กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริษัท/บริษัท กลุ่มบ้านสินทรัพย์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริษัท/บริษัท สินพัฒนสกุล เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ปี 2535 – 2556 :  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โรงงานฝ้ายบางกอก จำกัด

ปี 2533 – 2535 : Commercial Project Manager  บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (ปัจจุบันชื่อ บมจ.ไทยออยล์)

ปี 2531 – 2533 : Project Planning Manager บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (ปัจจุบันชื่อ บมจ.ไทยออยล์)

ปี 2530 – 2531 : Expansion Administration Manager บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (ปัจจุบันชื่อ บมจ.ไทยออยล์)

ปี 2529 – 2530 : สมุห์บัญชีการบริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (ปัจจุบันชื่อ บมจ.ไทยออยล์)

ปี 2521 – 2523 :  นักวิเคราะห์หุ้นและประกันการขายหุ้น บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด