บริษัทได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการก่อนกำหนดเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการดำเนิน
ธุรกิจอย่างมีศักยภาพ จึงทำให้สามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการก่อนกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 ศาลล้มละลายกลางจึงได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ทำให้บริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และในขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทพ้นเหตุเพิกถอนจากหมวด REHABCO กลับไปสู่หมวดอุตสาหกรรมปกติ (หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) และพร้อมปลดเครื่องหมาย SP (SUSPENSION) จึงมีผลให้หลักทรัพย์บริษัทกลับเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2549 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน จากผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ทำให้ปัจจุบันบริษัทได้ดำรงสถานภาพการดำเนินธุรกิจตามปกติเฉกเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั่วไป
ในปีเดียวกันบริษัทได้เล็งเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสาร ประกอบกับเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนจากระบบอานาล็อก (ANALOG) ไปเป็นระบบดิจิตอล (DIGITAL) บริษัทจึงถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะขยายวงกว้างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางไม่ว่าจะตั้งสาขาและตั้งผู้แทน (DEALERS) เพื่อรองรับสินค้าใหม่และความต้องการของลูกค้าให้ได้มากขึ้น รวมถึงมองหาพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ผลิตทางด้านซอฟต์แวร์ เป็นต้น