บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลำดับ