ปี 2525  บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3.5 ล้านบาท