บริษัทได้เข้าจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนั้นบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เอ็น ซี ซี (ประเทศไทย) จำกัด แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า NEC ด้วย