ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 )

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ) เป็นวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์สโมสรทหารบก(วิภาวดี) เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารประกอบ (หนังสือเชิญประชุม)

Thai_(คราวที่เลื่อนมา) (31/7/2563) , Eng_(คราวที่เลื่อนมา) (31/7/2563)