จรรยาบรรณทางธุรกิจ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทและบริษัทย่อย เป็นการประมวลแบบแผน กำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกคนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติไปในวิถีทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตยั่งยืน ดังนี้

ดาวโหลดเอกสาร