ข้อมูลทั่วไป

ขื่อบริษัท

บริษัท  อินเตอร์  ฟาร์อีสท์  วิศวการ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายพลังงานทางเลือก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310

เลขทะเบียนบริษัทเลขที่

0107537001561 เลขบัญชีนายจ้าง  (พรบ.ประกันสังคม) สนญ. 1000061418

ทุนจดทะเบียน

1,445,115,770  บาท

ทุนชำระแล้ว

963,404,346   บาท

เว็บไซต์
โทรศัพท์

0 -2168-1378-86

โทรสาร

0 -2168-1387

ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ “บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกิจ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 0.5 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2521 โดยเป็นหน่วยงานเพื่อให้บริการด้านเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุงรถขนส่งให้แก่บริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล  ต่อมาปี 2523 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด  และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1 ล้านบาท หลังจากนั้นบริษัทได้มีการขยายและเติบโตขึ้นเป็นลำดับดังนี้

2019
2019

2549

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดทำโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 (ANNUAL GENERAL MEETING) ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทได้รับการประเมินในระดับคะแนน “ดี” เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวดเดียวกันทั้งหมด 14 บริษัท ซึ่งมีเพียง 5 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับคะแนนระดับ “ ดี ” เช่นเดียวกับบริษัท

2019

2550

บริษัทเข้าร่วมโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นปีที่สอง  และจากการที่บริษัทได้พยายามปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น ดังนั้นในปี 2550 บริษัทจึงได้รับผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ “ ดีมาก ”

2019

2551  

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 เป็นปีที่สาม เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้รับการประเมินผลอยู่ในระดับคะแนน  “ ดีเยี่ยม”    อีกทั้งปีนี้ บริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO: 9001:2000 จากบริษัท เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อเป็นการยืนยันถึงการมีศักยภาพในด้านการดำเนินงานและการบริการของบริษัท

2019

2552

บริษัทได้รับเครื่องหมาย ISO 14001:2004 (Environment Management System) และใน
ปีเดียวกันบริษัท ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting) ซึ่งนับว่าเป็นปีที่ 4 ของโครงการดังกล่าว สำหรับปี 2552 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นผู้ทำการประเมิน โดยแจ้งผลการประเมินต่อบริษัท ว่า ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
และตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ร่วมกันประเมินบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2552 นั้น บริษัทได้รับผลการประเมินในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับ “ดีมาก” เช่นเดียวกันกับปีก่อน

2019

2553

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 คณะกรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ทุนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลัส จำกัด เป็นธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับพลังงงานทดแทนในปีนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการในเรื่องผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และบริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนน ถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง
สำหรับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประเมินให้บริษัทได้รับผลคะแนนอยู่ในระดับ ดีเลิศ (Excellent)

นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ โคนิก้า มินอลต้า ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) จากสำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เดียวกัน