นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต Georgia State University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการบัญชี Texas University at Austin, U.S.A.
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 • หลักสูตร Corporate Fraud Detection and Prevention สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee(RCC) รุ่นที่ 11/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 • หลักสูตร What the Board Should Do in a Downturn Situatin สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 • หลักสูตร Monitoting Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 • หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Audit Committee in a New Era of Govermances” Harvard Business School, U.S.A
 • หลักสูตร ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535(ฉบับแก้ไข)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน :

 • กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด(มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริหาร กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน (อดีต)  :

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ.
 • กรรมการประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาอธิการบดี (สมัยศาสตราจรย์สุรพล นิติไกรพจน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง
 • กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กระทรวงการคลัง