ข้อมูลทั่วไป

ขื่อบริษัท

บริษัท  อินเตอร์  ฟาร์อีสท์  วิศวการ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายพลังงานทางเลือก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310

เลขทะเบียนบริษัทเลขที่

0107537001561 เลขบัญชีนายจ้าง  (พรบ.ประกันสังคม) สนญ. 1000061418

ทุนจดทะเบียน

1,445,115,770  บาท

ทุนชำระแล้ว

963,404,346   บาท

เว็บไซต์
โทรศัพท์

0 -2168-1378-86

โทรสาร

0 -2168-1387

ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ “บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกิจ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 0.5 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2521 โดยเป็นหน่วยงานเพื่อให้บริการด้านเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุงรถขนส่งให้แก่บริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล  ต่อมาปี 2523 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด  และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1 ล้านบาท หลังจากนั้นบริษัทได้มีการขยายและเติบโตขึ้นเป็นลำดับดังนี้

2019
2019

2537

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนั้นบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เอ็น ซี ซี (ประเทศไทย) จำกัด แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า NEC ด้วย

2019

2544

บริษัทได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ

2019

2547

KONICA CORPORATION CO., LTD. และ MINOLTA CO., LTD. บริษัทผู้ผลิตใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ควบรวมกันและจดทะเบียนใหม่ภายใต้ชื่อ KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES INC. (KMBT) เปลี่ยนจากเครื่องหมายการค้าเดิมเป็น “โคนิก้า มินอลต้า” และบริษัทยังคงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์ควบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โคนิก้า มินอลต้า” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมถึงบริษัทยังได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เอ็น อี ซี (ประเทศไทย) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC ด้วยเช่นกันจวบจนถึงปัจจุบัน

2019

2548

บริษัทได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการก่อนกำหนดเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการดำเนิน
ธุรกิจอย่างมีศักยภาพ จึงทำให้สามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการก่อนกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 ศาลล้มละลายกลางจึงได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ทำให้บริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และในขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทพ้นเหตุเพิกถอนจากหมวด REHABCO กลับไปสู่หมวดอุตสาหกรรมปกติ (หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) และพร้อมปลดเครื่องหมาย SP (SUSPENSION) จึงมีผลให้หลักทรัพย์บริษัทกลับเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2549 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน จากผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ทำให้ปัจจุบันบริษัทได้ดำรงสถานภาพการดำเนินธุรกิจตามปกติเฉกเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั่วไป
ในปีเดียวกันบริษัทได้เล็งเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสาร ประกอบกับเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนจากระบบอานาล็อก (ANALOG) ไปเป็นระบบดิจิตอล (DIGITAL) บริษัทจึงถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะขยายวงกว้างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางไม่ว่าจะตั้งสาขาและตั้งผู้แทน (DEALERS) เพื่อรองรับสินค้าใหม่และความต้องการของลูกค้าให้ได้มากขึ้น รวมถึงมองหาพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ผลิตทางด้านซอฟต์แวร์ เป็นต้น

2019

2549

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดว่า “TO BE THE PREMIUM OFFICE DOCUMENT MANAGEMENT COMPANY” (เป็นบริษัทชั้นเลิศที่มีความชำนาญด้านการจัดการระบบเอกสารสำนักงาน) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและนิยามของหมวดอุตสาหกรรม (SECTOR) เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หมวดธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น สะท้อนภาพธุรกิจได้ชัดเจน และมีความสามารถรองรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจใหม่ ที่คาดว่าจะเข้ามาทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ส่งผลให้บริษัทได้เปลี่ยนกลุ่มและหมวดธุรกิจ จากเดิม คือ “กลุ่มเทคโนโลยี (TECHNOLOGY) หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ELECTRICAL PRODUCTS AND COMPUTER)” เปลี่ยนเป็น “กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMER PRODUCTS) หมวดของใช้ครัวเรือนและสำนักงาน” (HOME & OFFICE PRODUCTS)