นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน/เลขานุการบริษัท – บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน- บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน – บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน – บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน – บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด
 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน – บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน – บริษัท เจ พี โซล่า พาวเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน – บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน – บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี อิน(ไทยแลนด์)
 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน – บริษัท สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จำกดั
 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน – บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด
 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน – บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด
 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน – บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด
 • กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน – บริษัท ซันพาร์ค2 จำกัด
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ – บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  – บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

ปี 2559 – 2560

 • ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท อิเควเตอร์โซลาร์ แคปปิทอล จำกัด

ปี 2554 -2559

 • ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่(1989) จำกัด

ปี 2552 – 2558

 • ประกอบธุรกิจ ส่วนงานสร้างเครือข่ายสายโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ไฮโดรลิค แอนด์ มิวแมติค โซลูชั่น จำกัด