นายอดุล ขาวละออ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน

 

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต NIDA
 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรและดูงาน

 • หลักสูตร Independent Observer Program – IOP รุ่นที่ 3/2016 สมาคมส่งเสริม
  กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
  รุ่นที่ 7 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตร LEAN Automation System Integrators รุ่นที่ 1 สถาบันไทย-เยอรมัน
 • หลักสูตร Vision & Motion for Inspection รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร Automation Machinery and Mechanical Design รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนา
  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน :

 • กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท บิซ แอพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2557 – 2559, 2559 – 2561, 2561 – 2563,
  2563 – 2565
 • กรรมการ คณะกรรมการภาษีอากรและมาตรการทางการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  วาระปี 2557 – 2559, 2559 – 2561, 2561 – 2563, 2563 – 2565
 • กรรมการ คณะกรรมการกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี 2557 – 2559,
  2559 – 2561, 2561 – 2563, 2563 – 2565
 • กรรมการสภาธุรกิจ ไทย-รัสเซีย วาระปี 2561 – 2563, 2563 – 2565
 • กรรมการสภาธุรกิจ ไทย-เมียนมา วาระปี 2561 – 2563, 2563 – 2565
 • ผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการ
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมาย ธุรกิจเอกชนหลายแห่ง

ผลงานวิชาการ

 • ลูกหนี้ที่รัก , 191 หน้า จำนวนพิมพ์ 2 ครั้ง สำนักพิมพ์มติชน, กุมภาพันธ์ 2543, มิถุนายน 2543
 • 108 สัญญาธุรกิจ , 365 หน้า จำนวนพิมพ์ 7 ครั้ง สำนักพิมพ์ธรรมนิติ , มิถุนายน 2546, เมษายน 2547,
  ตุลาคม 2549, มิถุนายน 2554, กุมภาพันธ์ 2557, กันยายน 2560,
  มิถุนายน 2562