คณะอนุกรรมการ

คณะผู้บริหารระดับสูง

เรือเอกนายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์

ประธานกรรมการบริหาร

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ